מכירת חמץ תשפ''ד - ע''י הרב הראשי ללוד

ע''מ למכור את החמץ כדת וכדין

  1. מי שאין באפשרותו לבצע את המכירה באופן אישי יוכל לבצע את המכירה כאן באתר .
  2. יש לקרוא את הכתוב, למלא את הפרטים בתחתית הדף, לאשר ולשלוח.
  3. אין לפתוח ולהשתמש בחמץ מיום שני י"ד ניסן תשפ"ד (22/4/24) החל משעה 9:00

    ועד מוצאי חג שביעי של פסח (ערב המימונה) כא' ניסן תשפ"ד (29/4/24 ).

אני החתום מטה וכן "בנספח מעבר לדף" נותן בזה יפוי כוח והרשאה למרא דאתרא הגאון רבי שמעון מאיר ביטון שליט"א הרב הראשי ללוד או לשלוחו למכור לגוי שירצה את כל החמץ שלנו ואת כל הדברים שלנו המפורטים להלן, חיטים, ושעורים וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון שנחמצו, וקמחים וכל מיני מאכלים ומשקאות ומצרכים מחמשת מיני דגן הנ"ל שנחמצו ואטריות וגריסים וכל דבר שיש בו חמץ או חשש חמץ, או תערובת חמץ, או חמץ הדבוק בכלים, או מצרכים שיש בהם בליעת חמץ, וכל דבר שעלול לבוא לידי חמץ, כל הנ"ל הן המונחים ברשותינו, הן המונחים ברשות אחרים, הן שנקנה עד סוף זמן ביעור חמץ ביום שני יד' ניסן בשנה זו, הן שנשלחו אלינו ועדיין לא הגיעו אלינו, הן ששלחנו לאחרים ועדיין לא הגיע לידם, וכן כל מיני חמץ שאנחנו שותפים בהם או שיש לנו בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מוטלת עלינו, וכן כל מיני חמץ של אחרים המונחים ברשותינו או שהם אצלינו בפקדון או משכנתא או שאלה או הלוואה, וכן כל המניות שיש לנו בחברות ומפעלים, שיש שם חמץ או חשש חמץ, וכן בעלי חיים שלנו שאוכלים חמץ. כל הנ"ל וכן כל המשלוחים ובעלות שותפות ואחריות והפקדות הנ"ל עד שעה חמישית הזמנית יום הנ"ל או שיגיע אלינו גם בימי הפסח שבשנה זו, הכל ימכר לגוי שירצה בכל אופן ובכל מחיר ולכל זמן שירצה, ואנחנו עושים את הרב שליח כדין תורה לכל הנ"ל. ובזה אנו מגלים דעתנו שכל מה שימכור וישכיר לגוי מכל הנ"ל וכל מה שנרשם בשטר מכירה ושכירות שימכור וישכיר לגוי וכל מה שיפעל עבורנו או בשמנו הן מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא בפניו, יהא הממכר והשכירות קיימים, ותהא ידו כידינו ופיו כפינו ועשייתו כעשייתנו, הן לתיקוני והן לעוותי, ואנחנו מצהירים עוד בזאת: א. טענת חוזה למראית עין או טענת חוזה לצרכים דתיים לגבי שטר הרשאה זה או לגבי שטר המכירה והשכירות על סמך שטר הרשאה זה תהא בלתי קבילה. ב. כל דין ודברים לגבי שטר הרשאה זו יתקיים בפני בית דין הרבני האזורי בירושלים ועל פי דין תורה שיחליטו יקום דבר ג. ידוע לנו שהואיל ויהודים יראים ושלמים סומכים על שטר מכירה זה לגבי איסור חמץ, הרי שכל טענה שתועלה על ידנו לגבי תקיפות המכירה או גמירות דעתנו, בנוסף להיותה בלית תקיפה תחייבנו בקנס של מאה אלף שקל חדש שיטיל עלינו בית הדין הרבני הנ"ל ד. דין חתימתו של שטר הרשאה זה כדין חתימה של שטר בוררין לכל דבר כאשר הבורר הוא בית הדין הרבני הנ"ל. ובפירוש הותנה שאפילו ההרשאה והשליחות או שהמכירה והשכירות לא יועילו לאחד מן הדברים הנ"ל או לאחד מן המרשים החתומים מטה לא יפסל לזה שיועילו. וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה. כל זה נעשה דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעות. ולראיה באנו על החתום שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמנים וארבע לבריאת העולם, ראש חודש א׳ ניסן עד יום שני ארבעה עשר בניסן שנה זו, סוף זמן איסור חמץ, והכל שריר ובריר וקיים.

ולראיה באתי עה"ח בירח ניסן התשפ"ד
פרטי המוכר

מכירת החמץ באתר הסתיימה