יהי רצון מלפניך שתשרה שכינתך ביני ובין בעלי. ותייחד עלינו שמך הקדוש יו"ד ה"א.
ותכניס בלבנו רוח טהרה וקדושה ותרחיק ממנו כל מחשבות והרהורים רעים. ותתן לי נפש זכה וברה ביני ובין בעלי.
ולא ניתן אנחנו שנינו את עינינו בשום אדם בעולם כי אם עיני בבעלי ועיני בעלי בי ויהי בעיני כאילו אין אדם טוב ויפה ובעל חן בעולם כמו בעלי.
כדבר שנאמר שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך, ונאמר כי הוא אדוניך והשתחוי לו.
וכן אהיה בעיני בעלי כאילו אין אשה יפה ובעלת חן והגונה בעולם כמותי. ויהיו כל מחשבותיו בי ולא בשום בריה אחרת בעולם.
כדבר שנאמר יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך ונאמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו:
ויהי רצון מלפניך ה' האלהים שיהיה זיווגינו עולה יפה. זיווג הגון של אהבה ואחוה ושלום ורעות.
זיווג כשר כדת משה ויהודית. זיווג הגון של יראת שמים ויראת חטא. זיווג של בנים הגונים צדיקים ותמימים וישרים.
זיווג של זרע קיימא. זיווג של ברכה. כדבר שנאמר ה' זכרנו יברך את בית ישראל.
זיווג שיקויים בו הדבר שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך.
זיווג שיהיה שמח בי בעלי יותר מכל הטובות שיש לו בעולם. כדבר שנאמר בית והון נחלת אבות ומיי' אשה משכלת.
זיווג שלא יהיה ביני ובין בעלי לעולם לא כעס. ולא רוגז. ולא קנאה. ולא תחרות. אלא אהבה ואחוה שלום ורעות וענוה ורוח נמוכה וסבלנות.
זיווג של אהבת צדקה וגמילות חסדים ועשיית טובה לבריות.
זיווג של זרע של קיימא בריא וטוב שלא יהיה בו ולא בשום אחד מאבריו שום נזק ולא חסרון.
לא פגע ולא נגע ולא מחלה ולא מדוה ולא כאב. ולא צער ולא רפיון ולא כשלון. ולא יחסר כל טוב כל ימי חייו.
זיווג שתמשיך עלינו בנשמתנו ורוחנו ונפשנו וגופנו קדושה וטהרה במחשבה בדיבור ובמעשה כיהודים כשרים.
זיווג כשר כדין ישראל קדושים. זיווג של הצלחה וברכה. ברכות שמים מעל. ברכות תהום רובצת תחת. ברכות שדיים ורחם.
זיווג של זרע קדוש וטהור. טוב ויפה מתוקן ומקובל. ובכן לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו
ליחדא שם יו"ד ה"א בשם וא"ו ה"א בשם וא"ו ה"א הריני מוכנת ומזומנת לעשות טבילה כדת משה וישראל.
יהי רצון מלפניך ה' אלהים שתטהרנו ותקדשנו ותשפיע עלינו רוח טהרה וקדושה מאיתך ותתרצה בנו
ובמעשינו ותזכנו לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו ותברך אותנו מברכותיך כי אתה הוא מקור הברכות.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

צור קשר